Excel’de TEK TUŞLA Navigasyon: İçindekiler Sayfası Kullanımı

Excel’i daha verimli kullanmak için harika bir yol keşfedin! İçindekiler Sayfası’nı kullanarak, Excel çalışma kitabınız içinde hızla istediğiniz yere nasıl gideceğinizi öğrenin. Bu eğitim videosu ve yazı ile, Excel’de TEK TUŞLA Navigasyon yapısını adım adım keşfedeceksiniz.

Neden İçindekiler Sayfası Kullanmalısınız?

Excel dosyalarınız büyüdükçe ve karmaşıklık arttıkça, belirli bir hücreye veya sayfaya ulaşmak zorlaşabilir. İşte bu noktada İçindekiler Sayfası devreye giriyor. Bu kullanışlı özellik sayesinde, çalışma kitaplarınızı daha iyi düzenleyebilirsiniz. İşte size İçindekiler Sayfası’nı kullanmanın avantajları:

 1. Hız ve Kolaylık: İçindekiler Sayfası, Excel’de gezinmeyi hızlandırır ve basit hale getirir. İstediğiniz yere sadece bir tıklama ile gidebilirsiniz.
 2. Büyük Dosyaları Yönetin: Büyük ve karmaşık Excel dosyalarıyla çalışıyorsanız, kaybolma sorununu unutun. İçindekiler Sayfası, büyük dosyaları kolayca yönetmenizi sağlar.
Excel Şablonları İNDİRİN!

Excel’de İçindekiler sayfası için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

Private Sub CommandButton1_Click()

  MsgBox "Tamam düğmesine tıkladıktan Sonra Lütfen Bekleyiniz...", vbExclamation
  
    Call SayfaAzalanSiralama
    Call ListSheetsWithColumns
    Call SayfalaraSatirEkleVeLinkEkle
    
  MsgBox "İşlem Tamamlandı.", vbInformation


End Sub


Sub SayfaAzalanSiralama()

  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim temp As String
  Dim sayfaIsimleri() As Variant
  
  Application.ScreenUpdating = False
    
  
  ' Sayfa isimlerini bir diziye aktarın
  ReDim sayfaIsimleri(1 To ThisWorkbook.Sheets.Count)
  For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    sayfaIsimleri(i) = ThisWorkbook.Sheets(i).Name
  Next i
  
  ' Sayfa isimlerini azalan olarak sıralayın
  For i = 1 To UBound(sayfaIsimleri) - 1
    For j = i + 1 To UBound(sayfaIsimleri)
      
      If Sheets("!Ayarlar").Range("rng_azalan").Value = "Evet" Then
      
        If UCase(sayfaIsimleri(j)) > UCase(sayfaIsimleri(i)) Then
          temp = sayfaIsimleri(i)
          sayfaIsimleri(i) = sayfaIsimleri(j)
          sayfaIsimleri(j) = temp
        End If
      
      Else
      
        If UCase(sayfaIsimleri(j)) < UCase(sayfaIsimleri(i)) Then
          temp = sayfaIsimleri(i)
          sayfaIsimleri(i) = sayfaIsimleri(j)
          sayfaIsimleri(j) = temp
        End If
      
      End If
      
      
    Next j
  Next i
  
  ' Sayfaları yeniden adlandırın ve azalan sıralamayı uygulayın
  For i = 1 To UBound(sayfaIsimleri)
    ThisWorkbook.Sheets(sayfaIsimleri(i)).Move Before:=ThisWorkbook.Sheets(1)
    ThisWorkbook.Sheets(sayfaIsimleri(i)).Name = sayfaIsimleri(i)
  Next i
  
  
  Application.ScreenUpdating = True
  
End Sub


Sub ListSheetsWithColumns()

  Dim ws As Worksheet
  Dim x As Long
  Dim rowCount As Long
  Dim colCount As Long
  Dim satir_sayisi As Integer
  
  x = 5
  rowCount = 0
  colCount = 0
  satir_sayisi = Sheets("!Ayarlar").Range("rng_blok_satir_sayisi").Value
  
  
  
  Sheets("!Ana Sayfa").Activate
  Sheets("!Ana Sayfa").Range("A4:AA40").Clear
  
  For Each ws In Worksheets
    Sheets("!Ana Sayfa").Cells(x + rowCount, 2 + colCount).Select
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
    Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
    "'" & ws.Name & "'" & "!A1", TextToDisplay:=ws.Name
    rowCount = rowCount + 1
    
    If rowCount = satir_sayisi Then
      rowCount = 0
      colCount = colCount + 1
    End If
  Next ws
  

  Sheets("!Ana Sayfa").Cells.EntireColumn.AutoFit
  
End Sub

Sub SayfalaraSatirEkleVeLinkEkle()

  Dim ws As Worksheet
  Dim cell As Range
  Dim AnaSayfaLinkYeni As Range, AnaSayfaLinkEski As Range
  Dim AnaSayfa As Worksheet
  Dim Ayarlar As Worksheet
  
  ' Ana Sayfa ve Ayarlar sayfalarını belirleyin
  Set AnaSayfa = ThisWorkbook.Sheets("!Ana Sayfa")
  Set Ayarlar = ThisWorkbook.Sheets("!Ayarlar")
  
  ' Ana Sayfa ve Ayarlar sayfalarındaki hücre aralıklarını belirleyin
  Set AnaSayfaLinkYeni = Ayarlar.Range("rng_anasayfa_ayar_yeni")
  Set AnaSayfaLinkEski = Ayarlar.Range("rng_anasayfa_ayar_eski")
  
  ' Tüm çalışma sayfalarını döngüye alın
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    ' Eğer çalışma sayfası Ana Sayfa veya Ayarlar değilse işlem yapın
    If ws.Name <> AnaSayfa.Name And ws.Name <> Ayarlar.Name Then
      ' xx hücresine "Ana Sayfa" bağlantısını ekleyin
      Set cell = ws.Range(AnaSayfaLinkYeni.Value)
      ws.Range(AnaSayfaLinkEski).ClearContents
      ws.Range(AnaSayfaLinkEski).ClearHyperlinks
      cell.Hyperlinks.Add Anchor:=cell, Address:="", SubAddress:="'" & AnaSayfa.Name & "'!A1", TextToDisplay:="‹ Ana Sayfa"
    End If
  Next ws
  
End Sub

ÖRNEK İÇİNDEKİLER DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!